Kurumsal yönetim hizmetleri

Günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanamaması, şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkmakta ve şirketlerin sürdürülebilirliğine engel teşkil eden önemli derecede kurumsal ve yönetimsel sorunları olduğu görülmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için bazı kavramların ortak amaç etrafında toplandığı görülmektedir.
• Sürdürülebilir Gelişme,
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk,
• Paydaş Kuramı,
• Hesap Verebilirlik Kuramı
Bu kuram ve kavramların anlaşılması ve uygulanması sürdürülebilirlik konusunda şirketlerin başarı sağlamasında en önemli etken olmaktadır.
Şirketlerin sürdürülebilirlik sorununu çözebilmesi ve istikrarı sağlayabilmesi; yukarıda bahsi geçen kuram ve kavramların iyi anlaşılması, önlerinde engel teşkil eden kurumsal ve yönetimsel sorunları aşması ve kurumsallaşmasının biran önce sağlanması ile mümkün olabilmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanununda kurumsallaşmanın 4 ana prensibi olan “şeffaflık, adillik, hesap verebilirlik ve sorumluluk ” kavramlarından hareketle yapılan düzenlemeler şirketleri kurumsallaştırmaya teşvik etmektedir.Yeni Türk Kanunu’nun kurumsallaştırmayı hayata geçirmeyi hedef alan düzenlemeler çerçevesinde sunduğumuz hizmetlerimiz;
• Şirketlerin Sektör ve Ölçeklerinin Gözönünde Tutularak Yapısal Sorunlarının Tespit Edilmesi.
• Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Yönetici Yapılanmasına İlişkin Destek Hizmeti.
• Organizasyon Şemasının Oluşturulması, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Tanımlanması.
• İç Kontrol, İç Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi Yapılarının Oluşturulmasında Destek Hizmeti.
• Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan Kurumsal Yönetim Kodeksine Uyum Danışmanlığı.
• Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması gibi Komitelerin Yapılandırılması.
• Pay Sahipliği, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipliği, Yönetim Kurullarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Konularında Getirilen Düzenlemelerin İşlerliğinin Sağlanmasında Destek Hizmetleri